thai english
image

SS License

คำว่า Regulatory Guillotine หรือ RG มาจากไหน
คำถาม
คำว่า Regulatory Guillotine หรือ RG มาจากไหน
คำตอบ
หลักการของ Regulatory Guillotine คือ การพิจารณากฎหมายจำนวนมากในครั้งเดียว เพื่อยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น ล้าสมัย หรือปรับแก้กฎหมายให้สะดวกต่อการปฏิบัติตาม โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส เป็นวิทยาศาสตร์ ใช้ต้นทุนต่ำ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายใดที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชนจะถูกยกเลิก ส่วนกฎหมายที่จำเป็นแต่ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานจะถูกปรับทอนความยุ่งยากซับซ้อนลง (Simplified) ซึ่งได้ดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ โดยบริษัทที่ปรึกษา Jacobs, Cordova & Associates (JCA) เช่น ประเทศสวีเดน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเม็กซิโก และประเทศเวียดนาม เป็นต้น