thai english
image

SS License

ทำไมต้องทบทวนใบอนุญาต และทบทวนแล้วได้ประโยชน์อะไร
คำถาม
ทำไมต้องทบทวนใบอนุญาต และทบทวนแล้วได้ประโยชน์อะไร
คำตอบ
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นจำนวนมาก โดยกฎหมายดังกล่าวอาจล้าสมัย หมดความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งการขออนุญาตนั้นจะเป็นการสร้างภาระ ขั้นตอน และต้นทุนให้กับทั้งภาคประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจ และอาจนำไปสู่การทุจริตของภาครัฐได้ ดังนั้นประโยชน์ของการทบทวนการอนุญาต คือ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และลดการทุจริตที่เกิดจากกฎหมาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การลงทุน และการสร้างงานได้มากขึ้น