thai english
image

SS License

หลังทำข้อเสนอเสร็จ จะปรับแก้กฎหมายอย่างไร มีวิธีการดำเนินการอย่างไร และทำเมื่อไหร่
คำถาม
หลังทำข้อเสนอเสร็จ จะปรับแก้กฎหมายอย่างไร มีวิธีการดำเนินการอย่างไร และทำเมื่อไหร่ ?
คำตอบ

ในการปรับแก้กฎหมาย คณะทำงานฯ จะจัดทำข้อเสนอแนะภายใต้หลักการ 5Cs ได้แก่
 

  • Cut คือ การยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงาน
  • Change คือ การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานบางส่วน
  • Combine คือ การรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานไว้ด้วยกัน
  • Continue คือ การคงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานไว้เช่นเดิม
  • Create คือ การยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่
     

หลังจากที่ได้รับข้อสรุปแล้ว จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกภาคส่วน ลำดับต่อไป คณะทำงานฯ จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ เพื่อพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทุกฉบับพร้อมกัน (omnibus) ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562