thai english
image

SS License

มีข้อพิสูจน์อย่างไรว่าทำแล้วคุ้มค่า
คำถาม
มีข้อพิสูจน์อย่างไรว่าทำแล้วคุ้มค่า ?
คำตอบ
นอกจากการดำเนินงานตรวจสอบความจำเป็นและความเหมาะสมด้านกฎหมายแล้ว แนวทางการทำงานมีการประเมินค่าใช้จ่าย (Cost Assessment) ตรวจสอบความเหมาะสม ความคุ้มค่า ค่าเสียโอกาสที่เกิดจากการปฏิบัติตามกระบวนงานต่าง ๆ โดยจะวิเคราะห์ต้นทุนทั้งจากข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ โดยมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการทำกระบวนการ Regulatory Guillotine