thai english
image

SS License

วิธีการเลือกกระบวนงานที่จะทบทวนมีวิธีการอย่างไร
คำถาม
วิธีการเลือกกระบวนงานที่จะทบทวนมีวิธีการอย่างไร ?
คำตอบ

ในการพิจารณาประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการขออนุญาต นำมาจากประเด็นปัญหา (Pain point) ที่ได้รับมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และนำมาจัดลำดับความสำคัญในการทบทวนจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. High Impact พิจารณาจากการอนุญาตที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง

2. High Volume พิจารณาจากจำนวนการอนุญาตที่มีปริมาณมาก

3. Urgently พิจารณาจากการอนุญาตที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ