thai english
image

SS License

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานโครงการการอนุญาตของทางราชการ
 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ คุณนลินี ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย คุณจันฑนา จินดาถาวรกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้เกียรติ ดร. รัชพร วงศาโรจน์ รองหัวหน้าโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ พร้อมคณะทำงานฯ เข้าพบเพื่อประชุมหารือ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และนำเสนอรายละเอียดการทำงานของโครงการทบทวนกฎหมายของทางราชการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานการอนุญาตที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (medical hub) และการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และอนุญาตให้คณะทำงานฯ เข้าไปสนับสนุนการทำแบบประเมินการอนุญาตในระยะต่อไป