thai english
image

SS License

นางสาวสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานโครงการการอนุญาตของทางราชการ

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภก. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ที่ปรึกษาโครงการฯ ดร.รัชพร วงศาโรจน์ รองหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าพบนางสาวสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และนำเสนอรายละเอียดการทำงานของโครงการทบทวนกฎหมายของทางราชการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานการอนุญาตที่เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา