thai english
image

SS License

นายธนกรณ์ สกุลกิม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย และนางแม้นเขียน เชาว์ศิลป์ หัวหน้างานให้คำปรึกษา สำนักกฎหมาย กรมที่ดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานโครงการการอนุญาตของทางราชการ

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ นายธนกรณ์ สกุลกิม ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย นางแม้นเขียน เชาว์ศิลป์ หัวหน้างานให้คำปรึกษา สำนักกฎหมาย นายชำนาญ จันทร์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการที่ดินของรัฐ 1-2 สำนักจัดการที่ดินของรัฐ นางภคพร วชิรปาณี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการรังวัดเอกชน สำนักคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ ดร. รัชพร วงศาโรจน์ รองหัวหน้าโครงการฯ นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI พร้อมคณะทำงานฯ เข้าพบเพื่อประชุมหารือ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และนำเสนอรายละเอียดการทำงานของโครงการทบทวนกฎหมายของทางราชการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานการอนุญาตที่เกี่ยวกับกรมที่ดิน โดยทางกรมที่ดินได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และอนุญาตให้คณะทำงานฯ เข้าไปสนับสนุนการทำแบบประเมินการอนุญาตในระยะต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image