thai english
image

SS License

คณะทำงานฯ ด้านนำเข้าส่งออก จัดประชุมรับฟังผลการศึกษาจากโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ (Thailand’s Simple and Smart License)

 

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้มีการจัดประชุมรับฟังผลการศึกษาจากโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ (Thailand’s Simple and Smart License) ด้านการนำเข้าส่งออกอาหารสัตว์ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ

  • การผลิต และการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์
  • การขาย การโฆษณาอาหารสัตว์
  • การตรวจโรงงานที่ต่างประเทศเพื่อนำเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์
  • การขอใบรับรองต่างๆ

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าโครงการ และ ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย และกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง    

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image