thai english
image

SS License

คณะทำงานฯ เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมรับฟังผลการศึกษาจากโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ (Thailand’s Simple and Smart License)

 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ได้มีการจัดประชุมรับฟังผลการศึกษาจากโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ (Thailand’s Simple and Smart License) เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นต่างๆ ที่ระบุในประกาศ อาทิ

  • กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์และผลิตภัณฑ์
  • กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง
  • กิจการที่เกี่ยวกับเกษตร
  • กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
  • กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
  • กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม เป็นต้น

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารจากสำนักกฎหมายจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนผู้บริหารจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสองหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image