thai english
image

SS License

คณะทำงานฯ ที่ทบทวนประเด็นเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมรับฟังผลการศึกษาจากโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ (Thailand’s Simple and Smart License)

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวง นายอนันต์ พรหมดนตรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ที่ปรึกษาโครงการ และ ดร.รัชพร วงศาโรจน์ รองหัวหน้าคณะทำงาน โครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ โดยประเด็นที่ทำการทบทวนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น

  • การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • การขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ
  • การขออนุญาตเลื่อยโซ่ยนต์

โดยมีผู้แทนจากกองกฎหมาย และส่วนพัฒนากฎหมาย สป.ทส. ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมรับฟังผลการวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม    


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image