thai english
image

SS License

รายชื่อคณะอนุกรรมการ

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

 • นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ

 • นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ
 • นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ประธานอนุกรรมการ

 • นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๑

 • นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

รองประธานอนุกรรมการ คนที่ ๒

 • นายคมกฤช  เกียรติดุรยกุล
อนุกรรมการ
 • นายคำนูณ สิทธิสมาน​​​​​
อนุกรรมการ
 • นายคเณศ  วังส์ไพจิตร

อนุกรรมการ

 • นายจินตพันธุ์  ทังสุบุตร 

อนุกรรมการ

 • นายเชวง  ไทยยิ่ง

อนุกรรมการ

 • นางสาวณัชชา  สิหนาทกถากุล

อนุกรรมการ

 • นายทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์

อนุกรรมการ

 • นายธนกร  จ๋วงพานิช

อนุกรรมการ

 • นายนรุตม์ ธัญวงษ์

อนุกรรมการ

 • นางนันทวรรณ ชื่นศิริ

อนุกรรมการ

 • นางสาวเพ็ญศรี  สุธีรศานต์

อนุกรรมการ

 • นางสาวรัชพร วงศาโรจน์
อนุกรรมการ
 • นางลัษมณ  อรรถาพิช
อนุกรรมการ
 • นายสมประวิณ  มันประเสริฐ

อนุกรรมการ

 • นายสิทธิภาคย์  ภูริสินสิทธิ์

อนุกรรมการ

 • นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

อนุกรรมการ

 • นายอภิชน จันทรเสน

อนุกรรมการ

 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อนุกรรมการ

 • ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

อนุกรรมการและเลขานุการ

 • ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

 • ผู้แทนสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ผู้ช่วยเลขานุการ