thai english
image

SS License

BEST PRACTICE

 

   บทสำเร็จของประเทศที่ทำ Regulatory Guillotine โครเอเชีย เกาหลีใต้ เม็กซิโก เวียดนาม  

        ในต่างประเทศ ถือว่ากระบวนการทบทวนใบอนุญาต (Regulatory Guillotine) เป็นกลไกยกเลิกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายให้ง่ายต่อการปฏิบัติตามมากขึ้น โดยใช้วิธีที่รวดเร็ว โปร่งใส เป็นวิทยาศาสตร์ ต้นทุนต่ำ และ มีส่วนร่วมจากสาธารณะ หลักการสำคัญของ Regulatory Guillotine คือ กฎหมายใดที่ไม่จำเป็นในระบบ เศรษฐกิจแบบตลาดจะถูกยกเลิก ส่วนกฎหมายที่จำเป็นแต่ไม่เอื้อต่อธุรกิจจะถูกปรับทอนความยุ่งยากซับซ้อนลง (simplified) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและความไม่แน่นอนของธุรกิจที่เกิดจาก กฎหมาย ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

บทสำเร็จจากประเทศ โครเอเชีย เกาหลีใต้ เม็กซิโก เวียดนาม

 


 

   การทบทวนใบอนุญาต (Regulatory Guillotine) ของแต่ละประเทศ  

   เวียดนาม กฎหมายที่ใช้กระบวนการ Regulatory Guillotine ในระยะเวลา 2 ปี คือ กฎหมายทุกระดับของรัฐบาล หลักการสำคัญของ Regulatory Guillotine ในประเทศเวียดนามจะยึดหลักความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality) ความจำเป็น (Need) ค่าใช้จ่าย(Cost) และผลกระทบจากองค์การค้าโลก (WTO impact) จำนวนกฎหมายทั้งหมดของประเทศเวียดนามก่อนดำเนินกระบวนการ Regulatory Guillotine คือ 5,421 กระบวนการ ทั้งนี้ภายหลังผ่านกระบวนการ Regulatory Guillotine กฎหมายประเทศเวียดนามลดลงร้อยละ 8.8 และกระบวนการกฎหมายสะดวกขึ้น ร้อยละ 77 ส่งผลให้ประมาณการได้ว่าประเทศเวียดนามสามารถลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจได้ถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

  เม็กซิโก กฎหมายที่ใช้กระบวนการ Regulatory Guillotine ในระยะเวลา 9 เดือน คือ กฎระเบียบเชิงพิธีการ (Formalities) หลักการสำคัญของ Regulatory Guillotine ในประเทศเม็กซิโกจะยึดหลักความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality) ความจำเป็น (Need) ค่าใช้จ่าย (Cost) จำนวนกฎหมายทั้งหมดก่อนดำเนินกระบวนการ Regulatory Guillotine ของประเทศเม็กซิโกคือ 2,038 กระบวนการ ทั้งนี้ภายหลังผ่านกระบวนการ Regulatory Guillotine กฎหมายของประเทศเม็กซิโกลดลงร้อยละ 54 และกระบวนการกฎหมายสะดวกขึ้น ร้อยละ 27 

  เกาหลีใต้ กฎหมายที่ใช้กระบวนการ Regulatory Guillotine ในระยะเวลา 11 เดือน คือ กฎหมายทุกลำดับ หลักการสำคัญของ Regulatory Guillotine ประเทศเกาหลีใต้จะยึดหลักความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality) ความจำเป็น (Need) ค่าใช้จ่าย (Cost) จำนวนกฎหมายทั้งหมดก่อนดำเนินกระบวนการ Regulatory Guillotine คือ 11,125 ทั้งนี้ ภายหลังผ่านกระบวนการ Regulatory Guillotine กฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ลดลงร้อยละ 48.8 และ กระบวนการกฎหมายสะดวกขึ้น ร้อยละ 21.7 ส่งผลให้ประมาณการทางเศรษฐกิจได้ว่าประเทศเกาหลีใต้ สามารถสร้างงานเพิ่ม 1,066,200 ตำแหน่ง ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และมีปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพิ่มขึ้น 36.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  โครเอเชีย กฎหมายที่ใช้กระบวนการ Regulatory Guillotine คือ กฎหมายธุรกิจ หลักการสำคัญของ Regulatory Guillotine ประเทศโครเอเชียจะยึดหลักความถูกต้องทางกฎหมาย (Legality) ความจำเป็น (Need) ค่าใช้จ่าย (Cost) ทั้งนี้ จำนวนกฎหมายทั้งหมดก่อนดำเนินกระบวนการ Regulatory Guillotine คือ 1,451 ทั้งนี้ภายหลังผ่านกระบวนการ Regulatory Guillotine กฎหมายของประเทศโครเอเชียลดลงร้อยละ 15 และกระบวนการกฎหมายสะดวกขึ้น ร้อยละ 10 ส่งผลให้ประมาณการได้ว่าประเทศโครเอเชีย สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประกอบการธุรกิจได้ 65.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและ ทำให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.13