thai english
image

SS License

นิยามของการอนุญาต

การอนุญาตคืออะไร

อนุญาต หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

(ที่มา : พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 4)

 

กระบวนงานคืออะไร

กระบวนงานคือส่วนย่อยของการอนุญาต ตัวอย่างกระบวนงาน เช่น

  • การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 

 

ท่านสามารถสืบค้นกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตได้จาก www.info.go.th