thai english
ร่วมแสดงความคิดเห็น


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ใช้ระบบอนุญาตเฉพาะกรณีที่จำเป็น และกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน ทั้งยังเป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย