thai english
ข้อมูลโครงการ

โครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการ THAILAND’S SIMPLE AND SMART LICENSE โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 

เรื่องที่ทบทวนแล้ว

 

--- อยู่ระหว่างดำเนินการ ---

NETWORK

เครือข่าย

FAQs

คำถามที่พบบ่อย